Protokoll från möte med Färjerederiet

Protokoll fört vid möte med Hemsö Skärgårdsförening och Färjerederiet 2013-04-12

 

Närvarande: Hemsö Skärgårdsförening: Monica Bäcklund, Torsten Norberg, Tord Lindh, Bertil Bergqvist, Christian Andersson, Yvonne Östman, Christer Sefbom, Anders Kempe, Bengt-Olof Högström och Kalle Bäcklund.

Härnösands kommun: Fred Nilsson

Trafikverket: Karl-Erik Hermansson, Staffan Eriksson och Kjell Eriksson.

 

Monica Bäcklund öppnade mötet och hälsade välkomna.

Till ordförande för mötet valdes Monica Bäcklund

Till sekreterare valdes Tord Lindh

Att justera protokollet valdes Staffan Eriksson.

 

Monica informerade om resultatet av enkäten. Antalet positiva till fast förbindelse har ökat sedan förra enkäten, troligen beroende på problemen med linfärjan.

 

K-E Hermansson informerade om pågående planering av infrastruktur. Fast förbindelse finns med i kommunens övergripande planering, dock finns inga beslut och någon fast förbindelse kommer inte att komma till stånd inom 5 till 8 år, troligare minst 10 år.

 

Säkerhet – Tillgänglighet

 

Fråga ställdes om reservfärja vintertid. Enligt rederiet skall passagerarbåt finnas inom två timmar och sedan skall reservfärja komma.

 

Christer Sefbom framförde fästningens besöksantal och oron för sjukdomsfall. Under sommaren 2012 fanns ingen reservfärja.

 

Christian Andersson informerade om att vid två tillfällen när färjan havererat gick ingen info till SOS. Staffan svarade att normalt meddelas TLC, Trafikverkets ledningscentral.

Kjell Eriksson meddelade att radiosystemet Rakel ska installeras innan linfärjan åter tas i drift.

 

Monica påpekade att en morgon gick det inte att kontakta färjpersonalen för beställning från Hemsön av färjtur, trots tre olika telefon-nummer.

Kjell E. svarade att kallelsetelefonen ligger på ett Teliaabbonemang övriga på Tele 2 pga central upphandling.

Tord påpekade att man kan välja annat abonnemang trots central upphandling om täckningen är dålig. Så har ex vis Skatteverket gjort.

 

Christer Sefbom frågade om det kommer att finnas en reservfärja under sommaren?

Staffan sa att under en månad 28/5 till 13/6 finns ingen reservfärja pga att motorfärjan då ska på varv och under vintertid finns ingen reservfärja alls.

Anders Kempe menade att en reservfärja måste finnas vintertid, möjligen stationerad i Härnösand.

 

Yvonne påpekade problemen med färdtjänst och läkarbesök om det inte fungerar.

Monica informerade om att åkerier och andra leverantörer varit tveksamma till att åka ut på Hemsön pga problemen som har varit samt att timmerbilar inte kan ta full last pga begränsningar på motorfärjan vilket ger förluster för skogsägare, åkerier och skogsbolagen.

Yvonne tog upp problemet med att skolbarnen måste gå över färjan. Passagerarutrymmet har inte kunnat öppnats pga snö och ishinder. Barn har fått gå upp till förarhytten vilket inte är säkert. Monica påpekade att skolskjutsar är en frågan mellan kommunen och rederiet.

 

Anders menar att det är en kort period som linfärjan kan användas, två motorfärjor behövs på vintern och tre färjor låter dyrt.

 

Christian Andersson frågar om det finns någon gräns för hur stark blåst linfärjan klarar, Kjell svarade att det inte finns någon sådan gräns, befälhavaren beslutar om det blåser för mycket.

Andes frågade om motorfärjan har liknande problem varvid Christian inflikade att motorfärjan kan möta vinden på ett helt annat sätt.

 

Christer Sefbom frågade om rederiet förstår vår oro?

Staffan svarade: Javisst, sådana synpunkter finns på flera ställen men vi kan inte lämna några garantier eftersom vi inte är någon ”blåljus-myndighet”.

Christer svarade att på andra ställen finns andra vägmöjligheter och Anders inflikade att kommunikationer måste fungera.

Kjell meddelade att tjänstgörande personal skall ringa TLC som ska meddela SOS, han skall även kontrollera att personalen verkligen ringer.

Christian A. påpekade att man kan beställa s k bevakad ledning även om det kostar varvid Kjell sa att Rakel bör lösa problemet.

 

Anders framförde att information till färjelägena måste ordnas, driftsäkerheten har varit högre för motorfärjorna, vi vill ha besked om hur vintertrafik ska kunna lösas med bara en färja, en reserv måste finnas i Härnösand.

Staffan svarade att han måste få återkomma om detta eftersom Nora nu går på en annan led i Stockholm.

Tord frågade om, eftersom anledningen till linfärjan var minskade miljöpåverkan, det verkligen var så att Nora påverkade miljön mer på Hemsön än i Stockholm?

Karl-Erik informerde om att fram till 2015 så ska trafikinformationstavlor sättas upp, en omprioritering av Hemsöleden kan göras.

Monica frågade om man inte kunde få prenumerera på trafikinformation om störningar.

Kjell svarade att han har försökt ordna detta men att det i så fall går via privata företag.

 

Christer Sefbom tog upp frågan om tidtabeller. Bussbolagen som trafikerar Hemsö Fästning kontrollerar rederiets tidtabell på nätet och ligger långt fram i sin planering. Rederiets tidtabell har inte uppdateras sedan 2011.

Staffan svarade att den publicerade tidtabellen gäller. Ändringen som skedde denna vinter var felaktig och sådant får bara inte hända.

 

Anders frågade om möjligheten att få tillbaka kallelseturen 2330 eftersom den passar till sista flyg och tågförbindelserna till Härnösand. Turerna 1520 och 1540 kan bytas till en tur 1530 så tjänar alla på detta.

 

Bertil Bergvist tyckte att linfärjan i sig var bra när den fungerar, men vad görs för att höja säkerheten?

Staffarn svarade att en förändring redan är gjord, vajerhjulen är utbytta, normalt byts vajer en gång per år och på Hemsöleden är nu snittet 12 veckor.

Kjell påpekade att lagring av hjulen har installerats och att en ny vajer med 8 kardeler i stället för 6 kardeler har installerats. Ett vajerbyte kostar mellan 70 och 80 tusen kronor.

 

Torsten Norberg undrade om det var så att att senaste utbytet av linhjulen gjorde att en uppvärmning måste tas bort. Kjell svarade att det stämmer.

Torsten frågade vidare vad som gäller för motorfärjans lägen som är i stort behov av upprustning.

Staffan svarade att det ligger i årets budget och skall utföras sommaren 2013.

Torsten fortsatte med frågan om strömbildarna, flera haverier har skett i vinter och dom behövdes inte när Nora var i trafik. Skall strömbildarna renoveras.

Kjell svarade att en ny typ av strömbildare är på gång.

 

Kalle Bäcklund sa att vi vill inte bra gnälla – vår turtäthet är fantastisk och vi bryr oss inte om vilken färja det är bara det fungerar. Kanske kan fler turer bli kallelse-turer?

 

Anders menade att linfärjan bara går en viss period, man bör gå över till motorfärja tidigare än vad som skedde denna vinter. Om vi får tillbaka Nora så ger det en inbesparing på nya strömbildare.

 

Monica informerade om att snöröjningen måste förbättras både vid färjeläget och även på linfärjan. Gånggrinden har inte kunnat användas pga snö. På Hemsösidan har det varit svårt att se om det finns bilar som ska lämna färjan och trafikljusen bör användas. Vidare så ger värmeslingorna på linförjan som ligger tvärs över däcket höga is och snöknölar mellan slingorna.

Anders påpekade att personalen på färjan sagt att man varken har utrustning eller tid för snöröjning.

 

Christian Andersson frågade om någon besparing har skett sedan linfärjan infördes?

Staffan svarade att ingen beräkning har gjorts pga inkörningsperioden.

B-O Högström frågade om någon beräkning gjorts på hur mycket mindre koloxid som släpps ut har gjorts? Någon investeringskalkyl verkar inte ha gjorts.

Staffan svarade att linfärja var billigare att nyanskaffa än en motorfärja, däremot kan inte ett byte motorfärja till linfärja räknas ihop.

 

Monica sa att det är viktigt att eventuella tidtabellsförändringar görs med information och samråd i mycket god tid.

K-E svarade att vi kommer att skicka förslag till Skärgårdsföreningen och kommunen.

Fred Nilsson kommenterade att kommunen gärna tar emot sådana förslag på remiss. Det är en fråga för hela kommunen. Det är bra att rederiet är här och lyssnar på Hemsöborna och självklart måste de problem som varit åtgärdas. En plan måste finnas för både sommaren och vintern 2013 och framåt när reservfärja saknas.

Ta gärna ställning till vilken period som linfärjan skall köras, rutiner vid avbrott måste vara glasklara. Informationen måste skärpas ordentligt, dvs skyltar-sms-osv.

Hemsön kommer att vara med i en satsning som kommunen gör i Höga Kusten, vi räknar med fler trafikanter till Hemsön. Kommunen får återkomma senare vad gäller frågan om en eventuell fast förbindelse.

 

 

 

 

 

 

Anders frågade om toaletter vid färjläget, enligt rederiet så är det antingen Svevias eller

kommunens sak. Detta bör ordnas, vems är ansvaret?

K-E svarade att det är kommunens sak, Svevia är entreprenör, vid rastplatser är detta Trafikverkets ansvar och färjelägen är inte rastplatser.

Anders svarade att problemet alltså är kommunens ansvar.

B-O Högström inflikade att Hemsön tidigare var skyddsområde och pga detta har turismen kommit igång senare än på andra platser. Det kommer att bli mycket mer trafik framöver.

 

K-E sade att färjan är till för er skull. Det är positivt att komma hit och lyssna och ta till oss era frågor och problem.

 

Anders frågade hur man löser problemet med en ensam skeppare som är ansvarig för säkerheten, hur löses detta?

Staffan svarade att vid kris får befälhavaren lämna hytten.

Monica frågade då om det görs någon säkerhetsutbildning och Staffan svarade att vart femte år genomförs en utbildning och säkerhetsövningar sker fyra gånger per år.

B-O Högström inflikade att räddningsflotten skickades på besiktning och stod sedan på land på en lastpall! Kjell svarade att så får det inte gå till.

 

Monica frågade om linfärjan skall gå när bogseraren ligger på land?

K-E svarade att den normalt ligger på land varvid Kjell påpekade att här ska den vara sjösatt.

B-O anmärkte att det fungerar säkert i insjöar och i tät skärgård, men det kan bli problem här.

 

Christian frågade om sprinklersystemet på linfärjan, vad täcker det?

K-E svarade att det täcker passagerarutrymme och förarhytt.

 

Anders Kempe framförde att det är angeläget med ett nytt möte i september-oktober 2013. Linfärjans passagerarutrymme är fortfarande under all kritik med allt för hög ljudnivå.

 

Staffan menade att det är viktigt att informationen fungerar, SMS-tjänst har inte kommit igång ännu. Kjell sa att han jobbar för att SMS-tjänst ska komma.

 

Anders gjorde en liten sammanställning om vad vi är överens om:

Nya tidtabeller skall ut på remiss, vi tar gärna en beställningstur även 0030 – K-E var tveksam till denna tur. Eventuellt om fler kallelseturer vintertid införs från Hemsön dagtid.

Rakel införs.

Reparation av fäjelägen skall ske.

Reservfärja vinter och bogserbåt sommar

Passagerarutrymmet måste åtgärdas – Staffan inflikade att det inte finns något regelverk för detta. Diskussion förs med varvet om detta och vi försöker hitta en lösning.

Möte i september- oktober. Staffan ser gärna mötet i oktober i så fall. Mötet beslutade att mötet hålls  8 oktober kl 10.00 i Hemsö Fästning.

 

 

 

 

 

 

 

 

K-E sa att en ny tidtabell kan tidigast införas from 1 oktober, samråd skall ske.

 

Staffan påpekade att någon officiell invigning av linfärjan ännu inte har skett, kommer att ske våren 2014.

 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

                                            Tord Lindh

 

 

 

 

 

Justeras:

                                            Staffan Eriksson

 

 

Kommentarer inaktiverade.