Månadsarkiv: juni 2024

Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening 2023

Verksamhetsberättelse för Hemsö Skärgårdsförening verksamhetsåret 2023

Styrelsen har bestått av; Monika Bäcklund, Torsten Norberg, Tord Lindh, Birgitta Persson, Bertil Bergqvist och Lena Hultin.

Under året har det hållits fyra styrelsemöten.

Året har präglats av otaliga digitala möten.: Landsbygdsrådet, Skärgårdarnas Riksförbunds. Färjegrupp, Trafikverket och Färjerederiet, Trafikutskottet och vår egen förening fysiskt.

Ett första möte har hållits med vår nya ledchef.

Sanitetsvagnen vid Hultoms brygga fortsätter att vara populär. Tyvärr ingen inkoppling av el ännu, Vi har äntligen fått byggnadslov för vagnen.

LEA-projektet har genomförts och en broschyr om Hemsön togs fram. Allt utan kostnad för Skärgårdsföreningen.

Ny tidtabell infördes från färjerederiet. Nu är det kallelseturer från båda sidorna

Vi har under året skaffat mer utrustning till vårt skyddsrum. Märkligt nog får vi inte se skyddsrummet på MSB:s karta. Det är inte godkänt eftersom deras inspektörer inte har varit där! Sunt förnuft säger att vårt skyddsrum förmodligen är ett av de bästa i landet.

Vår begäran om åtgärder på vägen över ön avslogs av Trafikverket.

Vi fick även i år Härnösands kommun att stå för toaletter vid våra färjelägen.

Kopparnätet för telefoni stängdes ner 2023. Flera hushåll blev av med telefoni och det dröjde innan Post o Telestyrelsen kom och gjorde mätningar

Under året har projektet CIP Civil Insats Personal genomförts med mycket stor uppslutning. Övningar har genomförts och utrustning har delats ut.

Under året har även Lena Hultin utsetts som ny kassör och firmatecknare pga Torstens sjukdom.

Vaccination mot Covid har genomförts i Hemsö IF:s lokal för samtliga över 65 år.

För Hemsö Skärgårdsförening:

 

 

Monika Bäcklund Ordförande                                                            Torsten Norberg Kassör

 

 

Tord Lindh Sekreterare                                                                       Bertil Bergqvist Ledamot

 

 

Ulf Rehnberg  Ledamot                                                                   Lena Hultin Ledamot

 

 

 

Årsmötesprotokoll Hemsö Skärgårdsförening

Protokoll fört vid Hemö Skärgårdsförenings ordinarie årsmöte 2024-05-18

 

 • 1 Mötet förklarades öppnat
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund
 • 3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh
 • 4 Att justera dagens protokoll valdes Karl-Erik Nilsson och Kerstin Nilsson,
 • 5 Kallelsen till mötet godkändes
 • 6 Dagordningen godkändes
 • 7 Ekonomisk rapport lämnades och godkändes
 • 8 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 9 Verksamhetsberättelse för 2023 föredrogs och godkändes.
 • 10 Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023
 • 11 Till ordförande på ett år valdes Monika Bäcklund
 • 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Torsten Norberg och Lena Hultin
 • 13 Till suppleanter valdes Helen Eriksson och Birgitta Persson
 • 14 Till revisorer valdes Camilla Nilsson och Jeanette Bystedt.
 • 15 Att teckna föreningens firma var och en för sig valdes Monika Bäcklund och Lena Hultin.
 • 16 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund
 • 17 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund
 • 18 Till representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund.
 • 19 Till valberedning valdes Conny Hultin
 • 20 Medlemsavgiften besämdes till 150 kr för familj och 100 kr för enskild medlem,.
 • 21 Övriga frågor.

Information lämnades om statusen på vår brandspruta. Går troligen inte att reparera, Räddningstjänsten ska undersöka om vi kan få en ersättare. Om ingen ersättare finns ska strömmen klippas till brandgaraget.

Information bör utgå om ändring av konto för inbetalning av medlemsavgifter, Nordea kontot skall stängas pga bank-kostnaderna.

Ordförande har kontaktat kommunen om el-installationen till bastuvagnen.

Föreningen har erhållit tio frälsarkransar att placera ut på ön.

Ordförande kontrollerar med kommunen om vi kan få baja-major vid färjlägena även i år.

Tord lämnade besked om att Färjerederiet äntligen ska ta tag i markfrågan på Hemsösidan av färjläget.

Jeanette Bystedt berättade att en brandslang nu finns vid skol-huset, den räcker även till Hemsö IF:s klubbhus.

Inga fler övriga frågor fanns.

 • 22 Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Tord Lindh

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Karl-Erik Nilsson                                     Kerstin Nilsson