Månadsarkiv: oktober 2020

Resultat av Spring för Liv arrangemanget

Ett stort tack till alla som lämnat bidrag till Cancerfonden även detta år.

Trots att vi inte kunde ha fika försäljnng och lotterier så drog vi in totalt 5.550 kr till Cancerfonden

Än en gång tack till er alla!

Spring för liv 10 oktober!

Som vanligt så samlar Hemsö IF in pengar till Cancerfonden och vi gör det även i år, dock med en del ändringar pga rådande pandemi.

Vi kommer inte att kunna sälja fika och lotter men vi gör en officiell start vid klubbhuset i Hultom kl 12.00 den 10 oktober för den som vill. Gå eller spring 5-10 km eller annan sträcka. Startavgift är valfri och pengarna går oavkortat till Cancerfonden.

Du stödjer genom att betala in en startavgift till Hemsö IF postgiro 29 38 32 – 2 eller

swisha till 123 326 61 86 Märk din gåva med Spring för Liv eller SFL

Insamlingen pågår 10/10 till 18/10

Hemsö IF

Vindkraftkommitens rapport

Den kommite som valdes under sommaren har nu inlämnat en skrivelse till berörda parter med följande innehåll:

Skrivelsen har även skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Samhällsnämnden o Bygg o miljö i Härnösands Kommun. Till Länsstyrelsen och till VD och ledningsgrupp i HEMAB.

Den har även skickats till Riksdagen och Jasenko Omanovic (S) och Amanda Lind (MP)

Från: Hemsöns Vindkraftskommitè

Till: Kommunstyrelsen, Härnösands Kommun; Samhällsnämnden, Härnösands Kommun; Bygg & Miljö Härnösands Kommun; Länsstyrelsen Västernorrlands Län; Härnösands Energi & Miljö

Med anledning och bakgrund av den planerade och det eventuella genomförandet av en vindkraftspark på Hemsön, och att Hemsön Energi har ansökt om ett ändringstillstånd, vill Hemsöns Vindkraftskommitè påtala våra synpunkter till berörda och beslutfattande myndigheter och företag.

Hemsöns Vindkraftskommite bildades den 28 Juni 2020 efter ett stormöte på Hemsön, där både fastboende och sommargäster fick komma med sina synpunkter. Vi har utifrån Samrådsmötet som hölls digitalt den 10 Juli 2020, valt att ge våra synpunkter enl nedan.

Härnösands kommun har klassat utredningsområdet som skogsbruksområde med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, och utpekat Grönmyrberget som lämpligt för vindkraftsetableringar. Enligt uppgift kom under Maj 2012 samhällsnämnden med beslut om en utställningsversion, i vilken Hemsön inte längre finns med som utpekat område lämpligt för vindkraftsetableringar. Men trots detta tillstyrkte kommunen fem vindkraftverk 2012-11-06 enligt den då aktuella storleken. Kommunen har i sitt yttrande angett att verk 1 (Skuruberget) inte bör tillåtas, vilket bör falla inom kommunens vetorätt. Det är därmed tveksamt om etableringen följer kommunens gällande planer och om därmed de formella förutsättningarna för att lämna ett ändringstillstånd föreligger.

Igångsättningstillståndet har förlängts från ursprungligen 5 år i det första tillståndet från 2009, och har i omgångar förlängts till att nu gälla till och med 2022. De ursprungliga underlagen som det första beslutet baserar sig på, och som sedan dess i flera omgångar reviderats, kommer då att vara 13 år gamla och av det skälet bör hela ansökan omprövas.

Det gällande beslutet baserar sig på att MKB som skadeförebyggande åtgärd har angett att vindkraftverken inte kommer att överskrida 150 m och därmed inte behöver hindermarkeras med högintensivt blinkande ljus. Då detta inte längre gäller, kommer den lokala påverkan nattetid att bli högst märkbar med tanke på att området vintertid är lågt belyst och utgör en betydande ändring. Samrådsunderlaget saknar närmare beskrivning av vad denna ändring innebär

Hemsön tillhör visserligen inte formellt det närliggande världsarvet Höga Kusten, men är rent faktiskt av samma naturtyp och utgör tillsammans med de södra delarna av världsarvsområdet inloppet till Ångermanälven, och bör därför ändå ses som en enhet. Riksantikvarieämbetet har i sitt yttrande begärt att påverkan på Höga Kustens kulturmiljövärden bör utredas, vilket blir ändå mer påtagligt med högre vindturbiner och därmed hindermarkering med högintensivt blinkande ljus.

Transportvägarna för uppförandet av vindkraftparken är inte närmare studerade, utan enbart principerna har redovisats. Huvudvägen till vindkraftparken är otydlig och i de olika dokumenten, är det oklart om huvudvägen ansluter från söder (MKB figur 10) eller norr* (t.ex. MKB figur 11, Tekniska Beskrivningen sidan 13 och i bolagets yrkande enligt beslutet 2012-12-10 sid 14). Med kännedom om den lokala topografin med mycket berg och stora höjdskillnader, omväxlat med sanka partier inses att transportvägarna som pga utrustningens storlek och vikt, kommer att kräva långa uträtade kurvor och utplaning av höjdskillnader, kommer att medföra betydande ingrepp i naturen, genom omfattande sprängning av berg och höga vägbankar. De nya vägarna kommer också att starkt förändra kulturlandskapets nuvarande vägar, som präglas av äldre tiders vägdragning som följer naturens lokala förutsättningar med branta backar och skarpa kurvor. Samrådsunderlaget redovisar inte påverkan på de befintliga vägarna. Färjerederiet har även sagt nej till att transportera då färjan inte klarar längden på vingarna. Man har då uttryckt sig att köra vingar/turbiner på pråm med en utsprångskaj nånstans mellan färjeläget och Varglund. Och då inställer sig frågan hur detta förhåller sig till bygglov och strandskydd? Trafikverket har även informerat oss att huvudvägen på Hemsön är BK2 klassad, och kan inte ges tillstånd för så tunga transporter som detta projekt innebär.
*Med kännedom om det lokala vägnätet kan man dra slutsatsen att vägsträckningen från färjan till den nya norra vägen inte kan ha studerats på plats med avseende på transport av långa och tunga maskindelar.

Fundamenten för vindkraftturbinerna är omfattande. För de mindre tillståndsgivna vindkraftverken har ett djup på 2-3 m och en kvadrat på 14-18 m angetts. För montaget kräver de mindre vindturbinerna enligt den Tekniska Beskrivningen, ett i huvudsak plant och hårdgjort område på ca 1500 m2 samt en 150 m lång och 4 m bred plan uppställningsplats för montering av huvudkranen. När man markerar en så stor yta bredvid de tänkta placeringarna av vindkraftverken, kan man notera att höjdskillnaden är mellan 10-20 m inom respektive montageyta. Det innebär som mest en ca 10 m djup plansprängning av berget och fyllnadsmassor med upp till ca 10 m höjd för montage av en vindkraftturbin. Notera också att dessa data enligt den tekniska beskrivningen gäller vindturbiner med en effekt på 2,5-3,2 MW. SGU anger också i sitt yttrande att en bättre redovisning av de geologiska förutsättningarna krävs och att bortsprängning av berg i en terräng med kala bergytor/hällmarker är omöjlig att återställa. Denna problematik redovisas vare sig i befintlig MKB eller TB för de tillståndsgivna vindkraftverken. Samrådsunderlaget redovisar inte heller påverkan på fundamentstorleken eller behovet av montageyta.

Samrådsunderlaget hänvisar till bullerutredningen i MKBn. Denna bullerutredning redovisar endast området där bullernivån är över 40 dBA men inte hur högt bullret är inom detta område. Eftersom MKBn anger att det fria friluftslivet inte kommer att påverkas och skyddsområdet för tjäder ligger inom vindkraftområdet och därmed kommer att ha högre bullernivåer bör också bullernivåerna inom vindkraftområdet redovisas i bullerkartor med olika färger för olika bullernivåer. Även utsträckningen av områden med bullernivåer över 35 dBA bör redovisas, för att få en bild över hela det område som kommer att erfara påverkade bullernivåer. Det bör också klargöras mer detaljerat om bullereffekterna är angivna som medeleffekter, från vilken punkt på vindkraftverket de beräknas utgå, samt hur bullereffekten varierar med turbinbladens rotation inom vindkraftparkens område respektive vid de bullermässigt hårdast belastade fastigheterna.

Sammanfattningsvis är förändringen mot tillståndsgiven verksamhet på flera punkter betydande och därmed bör inte ett ändringstillstånd kunna komma ifråga. Vi yrkar därför att tillståndsgivaren avslår att ärendet behandlas som ett ändringstillstånd.

Om tillståndsansökan, trots argumenten mot detta, kommer att behandlas som ett ändringstillstånd, utgör punkterna enligt ovan önskemål på kompletterande utredningar i ärendet.

Om ändringstillståndet skulle komma att dras tillbaka, yrkas också att ingen ytterligare förlängning beviljas för det lagakraftvunna tillståndet, grundat på de brister som redovisas ovan och att ett helt nytt tillståndsförfarande i detta fall ska genomföras. Vidare yrkas att anläggningsarbeten inte får påbörjas innan samtliga tillstånd inkl nätkoncession för el föreligger, så att inte naturvärden går förlorade.

Vi tycker, precis som många andra att omställningen till ett mer fossilfritt samhälle är en riktig väg att gå. Men att bygga en vindkraftspark på en skärgårdsö, som dessutom i allra högsta grad bidrar till  skatteintäkter från bla Hemsö Fästning, där besöksnäringen är bland det högsta i kommunen, inte är förenligt med ett hållbart och långsiktigt tankesätt. Nu när en fast broförbindelse till Hemsön utreds, som skulle på sikt kunna bli än mer attraktivt för familjer, som vill komma närmare natur och friluftsliv än vad staden kanske kan erbjuda, att flytta ut på Hemsön, vilket motverkas kraftigt av en vinkraftssatsning på ön  Att då överhuvudtaget ge tillstånd till att etablera en vindkraftspark på Hemsön, är för oss fullständigt obegripligt.

Hemsöns Vindkraftskommitè

Ordförande: Peter Byström