Årsmötesprotokoll Hemsö Skärgårdsförening

Protokoll fört vid Hemö Skärgårdsförenings ordinarie årsmöte 2024-05-18

 

 • 1 Mötet förklarades öppnat
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund
 • 3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh
 • 4 Att justera dagens protokoll valdes Karl-Erik Nilsson och Kerstin Nilsson,
 • 5 Kallelsen till mötet godkändes
 • 6 Dagordningen godkändes
 • 7 Ekonomisk rapport lämnades och godkändes
 • 8 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 9 Verksamhetsberättelse för 2023 föredrogs och godkändes.
 • 10 Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023
 • 11 Till ordförande på ett år valdes Monika Bäcklund
 • 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Torsten Norberg och Lena Hultin
 • 13 Till suppleanter valdes Helen Eriksson och Birgitta Persson
 • 14 Till revisorer valdes Camilla Nilsson och Jeanette Bystedt.
 • 15 Att teckna föreningens firma var och en för sig valdes Monika Bäcklund och Lena Hultin.
 • 16 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund
 • 17 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund
 • 18 Till representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund.
 • 19 Till valberedning valdes Conny Hultin
 • 20 Medlemsavgiften besämdes till 150 kr för familj och 100 kr för enskild medlem,.
 • 21 Övriga frågor.

Information lämnades om statusen på vår brandspruta. Går troligen inte att reparera, Räddningstjänsten ska undersöka om vi kan få en ersättare. Om ingen ersättare finns ska strömmen klippas till brandgaraget.

Information bör utgå om ändring av konto för inbetalning av medlemsavgifter, Nordea kontot skall stängas pga bank-kostnaderna.

Ordförande har kontaktat kommunen om el-installationen till bastuvagnen.

Föreningen har erhållit tio frälsarkransar att placera ut på ön.

Ordförande kontrollerar med kommunen om vi kan få baja-major vid färjlägena även i år.

Tord lämnade besked om att Färjerederiet äntligen ska ta tag i markfrågan på Hemsösidan av färjläget.

Jeanette Bystedt berättade att en brandslang nu finns vid skol-huset, den räcker även till Hemsö IF:s klubbhus.

Inga fler övriga frågor fanns.

 • 22 Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Tord Lindh

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Karl-Erik Nilsson                                     Kerstin Nilsson

 

Kommentarer inaktiverade.