Årsmötesprotokoll Hemsö IF 2013

Protokoll fört vid Hemsö IF årsmöte 24/3 2013

 

1. Ordförande Torsten Norberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet: Torsten Norberg.

3. Val av sekreterare för mötet: Monica Bystedt.

4. Val av protokolljusterare. Anette Bystedt och Monica Pavlovic Westin.

5. Kallesen till mötet godkändes.

6. Föredragningslistan godkändes med en påpekan att det ekonomiska läget redovisas i

    punkt 7.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av det ekonomiska läget för 2012 godkändes av mötet, se bilaga. Det ska tilläggasi  styrelsens verksamhetsberättelse att del 2 av Hemsö Historia beräknas vara klar i början av juni.

8. Övriga inkomna verksamhetsberättelser kommer från Gymnastiken och Skidkommiten, se bilagor.

9. Tord Lindh drog revisorernas årsberättelse då ingen av dem var närvarande, se bilaga. Godkändes av mötet.

10. Mötet sa ja angående fastställande av resultat och balansräkning, se bilagor.

11. Mötet sa ja angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

12. Val av styrelseledamot för 1 år: Pelle Sundin.

13. Val av styrelseledamöter för 2 år: Monica Bystedt, omval av Tord Lindh och Monica Bäcklund.

14. Val av ordförande för 1 år: Torsten Norberg.

15. Val av suppleant för 2 år: Annette Bystedt.

16. Val av revisorer på 2 år: Omval av Martin Åkerlund och Lars-Erik Magnusson.

17. Val av ledamöter valberedning på 1 år: Omval av Bertil Bergqvist och Milan Pavlovic.

18. Val av ledamöter i sektioner, kommitéer mm: Skidsektionen förstärks med Conny Hultin 

      och Monica Bystedt.

19. Övriga val: Till firmatecknare valdes Torsten Norberg och Tord Lindh.

20. Inkomna förslag, skrivelser mm: Förslag till inköp av skiddress och löpartröjor,

      komplettering av triathlon-dräkter, frågan överlåts till nya styrelsen att besluta.

21. Förslag till reparationer av Hemsö IF lokaler: Prio nr 1 är att åtgärda taket på klubbhuset

      som läcker. Sedan är det följande åtgärder som behöver göras: Det som behövs för att

      vattnet i klubbhuset inte ska frysa, byta brädfodring på i första hand söderväggen på

      klubbhuset, framsidan på dansbanan är i riktigt dåligt skick så även vindskivorna, Inreda

      rummet som är kvar i Bagarstugan för ev uthyrning/utlåning till Kerstin Sjölanders ”Tettis

      Saker & Ting”, det behövs även planeras runt Bagarstugan. Att bygga en dusch i

      klubbhuset har länge varit ett önskemål där det avvaktas ett stöd/bidrag från Boverket,

     denna ansökan tas upp och drivs av den nya styrelsen.

22. Stipendier, övriga belöningar: Inget stipendium utgår från Ragnar Kempes Fond då det

      inte finns någon lovande ungdom under 18 år.

23. Info rang. idrottsliga framgångar mm: Annette Bystedt applåderades då hon nyligen klarat

      av en Tjejklassiker och för sina insatser som ledare för gymnastiken, alla HIF deltagare i

      Vasaloppet lovordaders och även framgångarna i Triathlon nämndes.

24. Övriga frågor: Samarbetet mellan Hemsöns olika föreningar borde fungera bättre, tex. när

      det gäller annonsering av gemensamma aktiviteter (tex. afterski).

 

      På hemsidan som delas med Skärgårdsföreningen borde även Hemsö IF logga finnas med,

      frågan tas upp i Skärgårdsföreningen av Torsten Norberg och Tord Lindh.

 

 

      Annonsering när det gäller allt måste bli bättre, tex med färdigtryckta affischer, tillfråga

      någon som kan texta bra så vi inte bara har dessa dataskrivna blad som syns så dåligt,

      Kerstin Sjölander föreslogs. Affischerna måste sättas upp i god tid före aktivitet, ca 14

     dagar innan.

 

     Margit Viklund tror att det går att söka någon form av Föreningsbidrag, Tord Lindh kollar.

 

     Astrid Bystedt gav en eloge till alla som jobbar i köket vid tex skidtävlingar och mötet

     applåderade alla funktionärer.

 

     Efter problemet med hemsidan är löst är den ännu ej helt återställd, Tord Lindh jobbar med

     det.

 

     Margit Viklund och Helen Eriksson tackades med en applåd för att de hade lagat goda

     våfflor med tillbehör tillmötesdeltagaran.

 

25. Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

 

 

Protokolljusterare                                                            Protokolljusterare

 

 

 

 

———————————————                         ————————————————

Annette Bystedt                                                               Monica Pavlovic Westin

 

 

 

Ordförande                                                                     Sekreterare

 

 

 

 

 

———————————————-                         ———————————————–

Torsten Norberg                                                              Monica Bystedt

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.