Tord Lindh

Säsongsavslutning för motionsbingon 13/9

Vi avslutar årets säsong av motionsbingon nu på söndag 13/9 mellan 10:30 och 13:00

Varmt välkommen till klubbhuset och fikaserveringen har vi utomhus pga pandemin.

Stort tack till alla som deltagit i år, både ni som arbetat med motionsbingon och även ni som deltagit!

 

Hemsö IF

Ett stort tack från Hemsö IF

Tack alla ni som deltar och/eller jobbar med motionsbingon, det enda arrangemang vi kan hålla ett sånt här år, hoppas att ni fortsätter komma eftersom vi håller på ett par veckor in i september!

Tack även till alla besökare till bergsstugan på Hultomsberget och era bidrag för driften.

Tack alla ni som jobbar med gräsklippning, städning, reparationer, skyltningar mm mm, ingen nämnd och ingen glömd!

Tack för att ni hjälper oss att hålla Hemsön levande även i dessa tider av pandemi.

Hemsö IF

Motionsbingon fortsätter

Tack alla ni som deltar i Motionsbingon på söndagar mellan 10.30 och 13.00

Tyvärr verkar det gå ett rykte om att bingon avslutades idag söndag 26/7 vilket inte stämmer.

Vi kör hela augusti och en bit in i september, så ni är välkomna att fortsätta motionera.

Hemsö IF

Information om vindkraft

Information från Vindkraftskommiten, Hemsön

I samband med informationsmötet i Gropen den 28 Juni, tillsattes en Vindkraftskommite som innehåller följande personer:

Tord Lind, Anna Wikner, Per-Erik Åström och Peter Byström

Vi fick i uppgift att samla in information om vindkraftsprojektet och ta tillvara på dom  intressen som finns. Att kunna vara en kanal mellan boende/sommargäster och myndigheter.

Vi har haft 2 möten där vi skapat oss en bredare bild av vad hela det här vindprojektet handlar om, och vad vi bör göra framöver.

Glädjande så var det många som lämnade in sina synpunkter till Samrådsmötet den 10 Juli.

Vi har även beslutat om att bjuda in företrädare för dom myndigheter som är del i denna process, vi har en förhoppning att kunna ha det mötet i September månad”

 

Informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden på Hemsön 28/6 kl 14.00

Hemsö Skärgårdsförening kallar till informationsmöte om vindkraftsprojektet på Hemsön.

Vi håller till i ”gropen” vid kyrkan.

Pga rådande pandemi kan vi inte vara fler än 50 deltagare, av den anledningen vill vi ha föranmälan via SMS till Monika Bäcklund 070-647 83 64

Välkomna!

Hemsö Skärgårdsförening

Hemsö IF kallar till extra årsmöte 4/7 kl 13.00 Dansbanan

Hemsö IF kallar till EXTRA ÅRSMÖTE ute på Dansbanan lördag 4/7 kl 13:00.
På begäran av minst 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar hålls nu ett nytt extra årsmöte angående försäljning av Dansbanan.

De som då är röstberättigad på detta möte ska ha betalat sin medlemsavgift senast 4/5 2020 (kap3 §4). Ombud får enbart företräda en röstberättigad medlem (kap3 §3), underskriven fullmakt gäller.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmarna och ombud som är närvarande på mötet och då det ej är fler än 50 personer så är detta mötet ok att hålla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga from 27/6 hos Tord Lindh tel 070-391 46 78 eller mail hemsoif.1901@gmail.com

Välkomna!
Hemsö IF styrelse

Protokoll fört vid extra årsmöte med Hemsö IF 2020-05-17

Protokoll fört vid Hemsö IF extra årsmöte 2020-05-17

1. Extra årsmötet öppnas av ordförande Monica Bystedt.

2. Röstlängd fastställs.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare: Tord Lindh och Lars-Göran Bystedt.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.

6. Föredragningslistan godkänns.

7. Behandling av ordinarie årsmötes begäran om extra årsmöte för att besluta om Dansbanan ska säljas eller ej.

Styrelsen förordar, efter ett majoritetsbeslut, om att gå vidare med försäljning av Dansbanan;  Så att fokus kan läggas på verksamhet istället för fastighetsskötsel och de kostnader som det för med sig.  Så att verksamheter fokuseras i och utanför klubbhuset och de byggnader/Elljusspår/Bouleplan mm som finns tillgängliga i dess närhet.

BESLUT: 26 (tjugosex) röster räknades och efter ett absolut majoritetsbeslut med 16 (sexton) JA och 10 (tio) NEJ till försäljning av Dansbanan så beslutade det extra årsmötet att gå vidare med försäljning.

Efter ett påpekande och efter granskning har upptäckts ett fel vid rösträkningen. Det korrekta röstresultatet ska vara 15 (femton) JA och 11 (elva) NEJ till försäljning av Dansbanan. Beslutet att gå vidare med försäljning kvarstår.

Efter kontroll av stadgarna så är endast de som har betalat medlemsavgiften senast 2 månader före mötet röstberättigade och då kvarstod 4 (fyra) röster varav 3 (tre) JA till försäljning och 1 (en) NEJ till försäljning. Beslut om att gå vidare med försäljning kvarstår.

8. Om mötet beslutar att Dansbanan ska säljas ska det här beslutas om anbudsförfarande, vem/vilka som ska hantera anbuden.

OBSERVERA! Alla anbud ska hanteras med fri prövningsrätt.

a) Vem ska anbud i slutna kuvert lämnas till? BESLUT: Lämnas till Tord Lindh. 

b) När ska senast anbuden vara inlämnade? BESLUT: Senast den 30 juni 2020.

c) Vilka ska närvara när anbuden öppnas? BESLUT: Närvarande ska vara Torsten Norberg, Vinja Rosenkilde, Tord Lindh, Camilla Nilsson, Monica Bystedt.

Extra årsmötet BESLUTAR även att:

• Anbuden ska öppnas den 5 juli klockan 18.00 utanför klubbhuset.

• De tre högsta anbuden går vidare. 

• Styrelsen återkommer med datum för medlemsmöte (i mitten av juli) för att diskutera de anbud som gått vidare. 

• Annonseringen ska ske via Tidningar, Blocket, Hemsidan, Facebook, Anslagstavla, Affischer samt, beroende på pris, eventuellt även Hemnet.

9. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet.

——————————-    ———————————-

Ordförande                               Sekreterare    

Monica Bystedt                        Tommie Sjödin

——————————–  ———————————–

Justerare: Tord Lindh           Justerare: Lars-Göran Bystedt

Motionsbingon startar 7/6 kl 1030

Välkomna till motionsbingon som startar söndag 7/6 kl 10:30 till 1300.

En liten förändring pga rådande pandemi är att vi säljer brickor i dörren och håller till ute med fika!

Välkomna

Hemsö IF

Boulespel

Bouleplanen är nu öppen för spel även om både älg och rådjur satt sina spår på några banor.

I fjol spelade vi tisdagkvällar kl 1800 och det kan vi göra även nu, även om förmodligen inte alla önskar delta pga rådande pandemi. Hör dig för med eventuella intresserade innan du far dit.

 

Protokoll från ordinarie årsmöte med Hemsö IF 2020-03-22

Protokoll fört vid Hemsö IF årsmöte 2020-03-22
Närvarande:
Dennis Sjödin
Madelene Svanberg
Monika Bäcklund
Tord Lindh
Monica Bystedt
Camilla Nilsson
Bertil Bergkvist
Nisse Bystedt
Tommie Sjödin
Lars-Göran Bystedt
Olle Bystedt
Isabelle Sjölund
1. Årsmötet öppnades av ordförande Monica Bystedt.
2. Röstlängd fastställs.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Olle Bystedt och Nisse Bystedt.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.
6. Föredragningslistan godkändes efter att 3 övriga frågor/info anmälts här av Tord Lindh och Monica Bystedt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (se bilaga) lades till handlingarna efter att den godkänts av mötet.
8. Övriga sektioners verksamhetsberättelser: Gås igenom och läggs till handlingarna, se bilagor.
9. Resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2019, se bilagor, redovisades av kassör Tord Lindh och godkändes av mötet.
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret lästes upp av revisor Camilla Nilsson. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019.
11. Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Fastställande av medlemsavgifter:
Beslut: Medlemsavgifterna bibehålls (75 kr för enskild, 150 kr för familj)
13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan/budget för verksamhetsår 2020:
Verksamhetsplan/budget 2020 godkänns (med reservation för vissa anpassningar utifrån Coronaviruset).
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förslag: Styrelsen föreslår att årsmötet ska anta en förlängning av befintlig Policy för Hemsö IF, Drogpolicy och Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling:
Beslut: Mötet beslutar att behålla befintliga policys, se bilagor.
b) Motion: Ändring av Hemsö IF logga:
Beslut: Mötet beslutar att inte ändra loggan, men befintlig logga renodlas genom att jubileumskransen tas bort vilket förenklar tryck på olika produkter.
15. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av 1år:
Omval av Monica Bystedt.
b) 3st ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
Nyval av Hans Östberg
Omval av Tommie Sjödin
Omval av Madelene Svanberg
c) 2st suppleanter i styrelsen för en tid av två år:
Omval av Lars-Göran Bystedt
Omval av Dennis Sjödin
d) 2st revisorer för en tid av ett år:
Omval av Camilla Nilsson
Omval av Jeanette Bystedt
e) 2st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande/sammankallande;
Omval av Bertil Bergkvist (sammankallande)
Omval av Erik Kempe
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad:
Ordförande Monica Bystedt eller av ordförande utsedd representant.
16. Övriga frågor/Info som är anmälda under punkt 6:
Tord Lindh: Information om vattenbrunn. Tre hus (bla klubbhuset) delar på samma vattenkälla. Husen saknar för närvarande servitut men ansökningsprocessen är igång och drivs bla av fastighetsansvarig för kyrkan.
Tord Lindh: Information om toppstugan. Hans Östberg har köpt in och skänkt material för belysning till toppstugan.
Monica Bystedt: Försäljning av dansbanan? Monica har ett förslag att föreningen säljer dansbanan pga låg användning men kräver stort underhåll. Det finns intressenter som kan tänka sig hyra ut/låna ut dansbanan/kök vid Hemsölunken mm. Genom detta flyttas fokuset för föreningens verksamheter till klubbhuset och fotbollsplanen för de flesta evenemang.
Mötet beslutar att frågan tas upp på styrelsemöte och att den hanteras skyndsamt och därefter utlyses ett extra årsmöte för beslut i frågan om försäljning.
17. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet och tackar Monika och Madelene som ordnat med fika.

 

 


——————————- ———————————-
Ordförande                                             Sekreterare
Monica Bystedt                                      Tommie Sjödin

 


——————————–                     ———————————–
Justerare: Olle Bystedt                            Justerare: Nisse Bystedt