Protokoll från Skärgårdsföreningens årsmöte 2016

Protokoll fört vid Hemsö Skärgårdsförenings årsmöte 2016-05-29

1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund.

3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh

4 Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Nilsson och Karl-Erik Nilsson.

5 Kallelsen till årsmötet godkändes.

6 Dagordningen godkändes.

7 Ekonomisk rapport lämnades och genomgicks.

8 Verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

9 Revisionsberättelse upplästes.

10 Årsmötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

11 Till ordförande för ett år valdes Monika Bäcklund.

12 Till styrelseledamöter för två år valdes Torsten Norberg och Lena Hultin

12b Till styrelsesuppleant på två år valdes Kerstin Sjölander

13 Till revisorer på ett år valdes Martin Åkerlund och Jeanette Bystedt, till revisorssuppleanter på ett år valdes Rolf Sjölander och Monica Westin.

14 Att teckna föreningens firma valdes Monika Bäcklund och Torsten Norberg.

15 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund.

16 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund.

17 Som representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund med Torsten Norberg som ersättare.

18 Val av valberedning hänsköts till styrelsen-.

19 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall kvarstå oförändrad.

20 Styrelsen informerade om att sanitetsbaracken skall brädfodras, Torsten fick i uppdrag att hämta virket.

Vid protokollet:

Tord Lindh

 

Justeras:

Kerstin Nilsson                                        Karl-Erik Nilsson

Kommentarer inaktiverade.