Protokoll fört vid extra årsmöte med Hemsö IF 2020-05-17

Protokoll fört vid Hemsö IF extra årsmöte 2020-05-17

1. Extra årsmötet öppnas av ordförande Monica Bystedt.

2. Röstlängd fastställs.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare: Tord Lindh och Lars-Göran Bystedt.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.

6. Föredragningslistan godkänns.

7. Behandling av ordinarie årsmötes begäran om extra årsmöte för att besluta om Dansbanan ska säljas eller ej.

Styrelsen förordar, efter ett majoritetsbeslut, om att gå vidare med försäljning av Dansbanan;  Så att fokus kan läggas på verksamhet istället för fastighetsskötsel och de kostnader som det för med sig.  Så att verksamheter fokuseras i och utanför klubbhuset och de byggnader/Elljusspår/Bouleplan mm som finns tillgängliga i dess närhet.

BESLUT: 26 (tjugosex) röster räknades och efter ett absolut majoritetsbeslut med 16 (sexton) JA och 10 (tio) NEJ till försäljning av Dansbanan så beslutade det extra årsmötet att gå vidare med försäljning.

Efter ett påpekande och efter granskning har upptäckts ett fel vid rösträkningen. Det korrekta röstresultatet ska vara 15 (femton) JA och 11 (elva) NEJ till försäljning av Dansbanan. Beslutet att gå vidare med försäljning kvarstår.

Efter kontroll av stadgarna så är endast de som har betalat medlemsavgiften senast 2 månader före mötet röstberättigade och då kvarstod 4 (fyra) röster varav 3 (tre) JA till försäljning och 1 (en) NEJ till försäljning. Beslut om att gå vidare med försäljning kvarstår.

8. Om mötet beslutar att Dansbanan ska säljas ska det här beslutas om anbudsförfarande, vem/vilka som ska hantera anbuden.

OBSERVERA! Alla anbud ska hanteras med fri prövningsrätt.

a) Vem ska anbud i slutna kuvert lämnas till? BESLUT: Lämnas till Tord Lindh. 

b) När ska senast anbuden vara inlämnade? BESLUT: Senast den 30 juni 2020.

c) Vilka ska närvara när anbuden öppnas? BESLUT: Närvarande ska vara Torsten Norberg, Vinja Rosenkilde, Tord Lindh, Camilla Nilsson, Monica Bystedt.

Extra årsmötet BESLUTAR även att:

• Anbuden ska öppnas den 5 juli klockan 18.00 utanför klubbhuset.

• De tre högsta anbuden går vidare. 

• Styrelsen återkommer med datum för medlemsmöte (i mitten av juli) för att diskutera de anbud som gått vidare. 

• Annonseringen ska ske via Tidningar, Blocket, Hemsidan, Facebook, Anslagstavla, Affischer samt, beroende på pris, eventuellt även Hemnet.

9. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet.

——————————-    ———————————-

Ordförande                               Sekreterare    

Monica Bystedt                        Tommie Sjödin

——————————–  ———————————–

Justerare: Tord Lindh           Justerare: Lars-Göran Bystedt

Kommentarer inaktiverade.