Årsmötesprotokoll Hemsö Skärgårdsförening

Protokoll fört vid Hemsö Skärgårdsförenings årsmöte 2015-05-17

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Monika Bäcklund.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Tord Lindh

§ 4 Att justera dagens protokoll valdes Rolf Sjölander och Karl-Erik Nilsson.

§ 5 Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Ekomomisk rapport lämnades och genomgicks.

§ 8 Verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

§ 9 Revisionsberättelse upplästes.

§10 Årsmötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för deg gånga året.

§ 11 Till ordförande för ett år valdes Monika Bäcklund.

§ 12 Till styrelseledamöter för två år valdes Tord Lindh, Bertil Bergqvist och Kalle Bäcklund.

§ 13 Till styrelsesuppleant på två år valdes Helen Eriksson.

§ 14 Till revisorer på ett år valdes Martin Åkerlund och Jeanette Bystedt, till revisorssuppleanter på ett år valdes Rolf Sjölander och Monica Pavlovic Westin.

§ 15 Till valberedning valdes Gudrun Pettersson.

§ 16 Att teckna föreningens firma valdes Monika Bäcklund och Torsten Norberg.

§ 17 Till kontaktperson mot Härnösands kommun valdes Monika Bäcklund.

§ 18 Till kontaktperson mot Landsbygdsrådet valdes Monika Bäcklund.

§ 19 Som representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Monika Bäcklund med Torsten Norberg som ersättare-

§ 20 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall kvarstå oförändrad.

§ 21 Informerades om att hjärtstartaren är på plats. Nya skyltar behövs.

§ 22 Sanitetsbarack har anlänt, står just nu uppe vid Hemsö Fästning till dess att tillfälligt bygglov erhållits. Baracken skall målas och brädslås, placering blir vid Torstens sjöbod och el ansluts därifrån, Föreningen sköter städning och förser bastun med ved. En bössa ska sättas upp för frivilliga bidrag.

§ 23 Övriga frågor:

Torsten Norberg informerade om att tvärt emot vad som ryktas så kostar föreningens resor inte en krona. Samtliga resekostnader ersätts av riksförbundet,

Monika Bäcklund meddelade att eventuellt kommer riksförbundets höstmöte hållas på Hemsön.

Håkan Lindqvist framförde att gnisslet när linfärjan lägger till är en sanitär olägenhet. Frågan skall tas upp ännu en gång med ledchef och färjerederiet. Louise Lindh påpekade att de frågor som togs upp med ledchefen vid mötet med denna ska bollas tillbaka igen för att se om något har hänt.

 

Vid protokollet:

Tord Lindh

 

Justeras:

Rolf Sjölander                                                               Karl-Erik Nilsson

Kommentarer inaktiverade.