Protokoll från ordinarie årsmöte med Hemsö IF 2020-03-22

Protokoll fört vid Hemsö IF årsmöte 2020-03-22
Närvarande:
Dennis Sjödin
Madelene Svanberg
Monika Bäcklund
Tord Lindh
Monica Bystedt
Camilla Nilsson
Bertil Bergkvist
Nisse Bystedt
Tommie Sjödin
Lars-Göran Bystedt
Olle Bystedt
Isabelle Sjölund
1. Årsmötet öppnades av ordförande Monica Bystedt.
2. Röstlängd fastställs.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Olle Bystedt och Nisse Bystedt.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.
6. Föredragningslistan godkändes efter att 3 övriga frågor/info anmälts här av Tord Lindh och Monica Bystedt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (se bilaga) lades till handlingarna efter att den godkänts av mötet.
8. Övriga sektioners verksamhetsberättelser: Gås igenom och läggs till handlingarna, se bilagor.
9. Resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2019, se bilagor, redovisades av kassör Tord Lindh och godkändes av mötet.
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret lästes upp av revisor Camilla Nilsson. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019.
11. Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Fastställande av medlemsavgifter:
Beslut: Medlemsavgifterna bibehålls (75 kr för enskild, 150 kr för familj)
13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan/budget för verksamhetsår 2020:
Verksamhetsplan/budget 2020 godkänns (med reservation för vissa anpassningar utifrån Coronaviruset).
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förslag: Styrelsen föreslår att årsmötet ska anta en förlängning av befintlig Policy för Hemsö IF, Drogpolicy och Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling:
Beslut: Mötet beslutar att behålla befintliga policys, se bilagor.
b) Motion: Ändring av Hemsö IF logga:
Beslut: Mötet beslutar att inte ändra loggan, men befintlig logga renodlas genom att jubileumskransen tas bort vilket förenklar tryck på olika produkter.
15. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av 1år:
Omval av Monica Bystedt.
b) 3st ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
Nyval av Hans Östberg
Omval av Tommie Sjödin
Omval av Madelene Svanberg
c) 2st suppleanter i styrelsen för en tid av två år:
Omval av Lars-Göran Bystedt
Omval av Dennis Sjödin
d) 2st revisorer för en tid av ett år:
Omval av Camilla Nilsson
Omval av Jeanette Bystedt
e) 2st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande/sammankallande;
Omval av Bertil Bergkvist (sammankallande)
Omval av Erik Kempe
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad:
Ordförande Monica Bystedt eller av ordförande utsedd representant.
16. Övriga frågor/Info som är anmälda under punkt 6:
Tord Lindh: Information om vattenbrunn. Tre hus (bla klubbhuset) delar på samma vattenkälla. Husen saknar för närvarande servitut men ansökningsprocessen är igång och drivs bla av fastighetsansvarig för kyrkan.
Tord Lindh: Information om toppstugan. Hans Östberg har köpt in och skänkt material för belysning till toppstugan.
Monica Bystedt: Försäljning av dansbanan? Monica har ett förslag att föreningen säljer dansbanan pga låg användning men kräver stort underhåll. Det finns intressenter som kan tänka sig hyra ut/låna ut dansbanan/kök vid Hemsölunken mm. Genom detta flyttas fokuset för föreningens verksamheter till klubbhuset och fotbollsplanen för de flesta evenemang.
Mötet beslutar att frågan tas upp på styrelsemöte och att den hanteras skyndsamt och därefter utlyses ett extra årsmöte för beslut i frågan om försäljning.
17. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet och tackar Monika och Madelene som ordnat med fika.

 

 


——————————- ———————————-
Ordförande                                             Sekreterare
Monica Bystedt                                      Tommie Sjödin

 


——————————–                     ———————————–
Justerare: Olle Bystedt                            Justerare: Nisse Bystedt

 

 

Kommentarer inaktiverade.