Vindkraftkommitens rapport

Den kommite som valdes under sommaren har nu inlämnat en skrivelse till berörda parter med följande innehåll:

Skrivelsen har även skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Samhällsnämnden o Bygg o miljö i Härnösands Kommun. Till Länsstyrelsen och till VD och ledningsgrupp i HEMAB.

Den har även skickats till Riksdagen och Jasenko Omanovic (S) och Amanda Lind (MP)

Från: Hemsöns Vindkraftskommitè

Till: Kommunstyrelsen, Härnösands Kommun; Samhällsnämnden, Härnösands Kommun; Bygg & Miljö Härnösands Kommun; Länsstyrelsen Västernorrlands Län; Härnösands Energi & Miljö

Med anledning och bakgrund av den planerade och det eventuella genomförandet av en vindkraftspark på Hemsön, och att Hemsön Energi har ansökt om ett ändringstillstånd, vill Hemsöns Vindkraftskommitè påtala våra synpunkter till berörda och beslutfattande myndigheter och företag.

Hemsöns Vindkraftskommite bildades den 28 Juni 2020 efter ett stormöte på Hemsön, där både fastboende och sommargäster fick komma med sina synpunkter. Vi har utifrån Samrådsmötet som hölls digitalt den 10 Juli 2020, valt att ge våra synpunkter enl nedan.

Härnösands kommun har klassat utredningsområdet som skogsbruksområde med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, och utpekat Grönmyrberget som lämpligt för vindkraftsetableringar. Enligt uppgift kom under Maj 2012 samhällsnämnden med beslut om en utställningsversion, i vilken Hemsön inte längre finns med som utpekat område lämpligt för vindkraftsetableringar. Men trots detta tillstyrkte kommunen fem vindkraftverk 2012-11-06 enligt den då aktuella storleken. Kommunen har i sitt yttrande angett att verk 1 (Skuruberget) inte bör tillåtas, vilket bör falla inom kommunens vetorätt. Det är därmed tveksamt om etableringen följer kommunens gällande planer och om därmed de formella förutsättningarna för att lämna ett ändringstillstånd föreligger.

Igångsättningstillståndet har förlängts från ursprungligen 5 år i det första tillståndet från 2009, och har i omgångar förlängts till att nu gälla till och med 2022. De ursprungliga underlagen som det första beslutet baserar sig på, och som sedan dess i flera omgångar reviderats, kommer då att vara 13 år gamla och av det skälet bör hela ansökan omprövas.

Det gällande beslutet baserar sig på att MKB som skadeförebyggande åtgärd har angett att vindkraftverken inte kommer att överskrida 150 m och därmed inte behöver hindermarkeras med högintensivt blinkande ljus. Då detta inte längre gäller, kommer den lokala påverkan nattetid att bli högst märkbar med tanke på att området vintertid är lågt belyst och utgör en betydande ändring. Samrådsunderlaget saknar närmare beskrivning av vad denna ändring innebär

Hemsön tillhör visserligen inte formellt det närliggande världsarvet Höga Kusten, men är rent faktiskt av samma naturtyp och utgör tillsammans med de södra delarna av världsarvsområdet inloppet till Ångermanälven, och bör därför ändå ses som en enhet. Riksantikvarieämbetet har i sitt yttrande begärt att påverkan på Höga Kustens kulturmiljövärden bör utredas, vilket blir ändå mer påtagligt med högre vindturbiner och därmed hindermarkering med högintensivt blinkande ljus.

Transportvägarna för uppförandet av vindkraftparken är inte närmare studerade, utan enbart principerna har redovisats. Huvudvägen till vindkraftparken är otydlig och i de olika dokumenten, är det oklart om huvudvägen ansluter från söder (MKB figur 10) eller norr* (t.ex. MKB figur 11, Tekniska Beskrivningen sidan 13 och i bolagets yrkande enligt beslutet 2012-12-10 sid 14). Med kännedom om den lokala topografin med mycket berg och stora höjdskillnader, omväxlat med sanka partier inses att transportvägarna som pga utrustningens storlek och vikt, kommer att kräva långa uträtade kurvor och utplaning av höjdskillnader, kommer att medföra betydande ingrepp i naturen, genom omfattande sprängning av berg och höga vägbankar. De nya vägarna kommer också att starkt förändra kulturlandskapets nuvarande vägar, som präglas av äldre tiders vägdragning som följer naturens lokala förutsättningar med branta backar och skarpa kurvor. Samrådsunderlaget redovisar inte påverkan på de befintliga vägarna. Färjerederiet har även sagt nej till att transportera då färjan inte klarar längden på vingarna. Man har då uttryckt sig att köra vingar/turbiner på pråm med en utsprångskaj nånstans mellan färjeläget och Varglund. Och då inställer sig frågan hur detta förhåller sig till bygglov och strandskydd? Trafikverket har även informerat oss att huvudvägen på Hemsön är BK2 klassad, och kan inte ges tillstånd för så tunga transporter som detta projekt innebär.
*Med kännedom om det lokala vägnätet kan man dra slutsatsen att vägsträckningen från färjan till den nya norra vägen inte kan ha studerats på plats med avseende på transport av långa och tunga maskindelar.

Fundamenten för vindkraftturbinerna är omfattande. För de mindre tillståndsgivna vindkraftverken har ett djup på 2-3 m och en kvadrat på 14-18 m angetts. För montaget kräver de mindre vindturbinerna enligt den Tekniska Beskrivningen, ett i huvudsak plant och hårdgjort område på ca 1500 m2 samt en 150 m lång och 4 m bred plan uppställningsplats för montering av huvudkranen. När man markerar en så stor yta bredvid de tänkta placeringarna av vindkraftverken, kan man notera att höjdskillnaden är mellan 10-20 m inom respektive montageyta. Det innebär som mest en ca 10 m djup plansprängning av berget och fyllnadsmassor med upp till ca 10 m höjd för montage av en vindkraftturbin. Notera också att dessa data enligt den tekniska beskrivningen gäller vindturbiner med en effekt på 2,5-3,2 MW. SGU anger också i sitt yttrande att en bättre redovisning av de geologiska förutsättningarna krävs och att bortsprängning av berg i en terräng med kala bergytor/hällmarker är omöjlig att återställa. Denna problematik redovisas vare sig i befintlig MKB eller TB för de tillståndsgivna vindkraftverken. Samrådsunderlaget redovisar inte heller påverkan på fundamentstorleken eller behovet av montageyta.

Samrådsunderlaget hänvisar till bullerutredningen i MKBn. Denna bullerutredning redovisar endast området där bullernivån är över 40 dBA men inte hur högt bullret är inom detta område. Eftersom MKBn anger att det fria friluftslivet inte kommer att påverkas och skyddsområdet för tjäder ligger inom vindkraftområdet och därmed kommer att ha högre bullernivåer bör också bullernivåerna inom vindkraftområdet redovisas i bullerkartor med olika färger för olika bullernivåer. Även utsträckningen av områden med bullernivåer över 35 dBA bör redovisas, för att få en bild över hela det område som kommer att erfara påverkade bullernivåer. Det bör också klargöras mer detaljerat om bullereffekterna är angivna som medeleffekter, från vilken punkt på vindkraftverket de beräknas utgå, samt hur bullereffekten varierar med turbinbladens rotation inom vindkraftparkens område respektive vid de bullermässigt hårdast belastade fastigheterna.

Sammanfattningsvis är förändringen mot tillståndsgiven verksamhet på flera punkter betydande och därmed bör inte ett ändringstillstånd kunna komma ifråga. Vi yrkar därför att tillståndsgivaren avslår att ärendet behandlas som ett ändringstillstånd.

Om tillståndsansökan, trots argumenten mot detta, kommer att behandlas som ett ändringstillstånd, utgör punkterna enligt ovan önskemål på kompletterande utredningar i ärendet.

Om ändringstillståndet skulle komma att dras tillbaka, yrkas också att ingen ytterligare förlängning beviljas för det lagakraftvunna tillståndet, grundat på de brister som redovisas ovan och att ett helt nytt tillståndsförfarande i detta fall ska genomföras. Vidare yrkas att anläggningsarbeten inte får påbörjas innan samtliga tillstånd inkl nätkoncession för el föreligger, så att inte naturvärden går förlorade.

Vi tycker, precis som många andra att omställningen till ett mer fossilfritt samhälle är en riktig väg att gå. Men att bygga en vindkraftspark på en skärgårdsö, som dessutom i allra högsta grad bidrar till  skatteintäkter från bla Hemsö Fästning, där besöksnäringen är bland det högsta i kommunen, inte är förenligt med ett hållbart och långsiktigt tankesätt. Nu när en fast broförbindelse till Hemsön utreds, som skulle på sikt kunna bli än mer attraktivt för familjer, som vill komma närmare natur och friluftsliv än vad staden kanske kan erbjuda, att flytta ut på Hemsön, vilket motverkas kraftigt av en vinkraftssatsning på ön  Att då överhuvudtaget ge tillstånd till att etablera en vindkraftspark på Hemsön, är för oss fullständigt obegripligt.

Hemsöns Vindkraftskommitè

Ordförande: Peter Byström

 

 

 

 

Säsongsavslutning för motionsbingon 13/9

Vi avslutar årets säsong av motionsbingon nu på söndag 13/9 mellan 10:30 och 13:00

Varmt välkommen till klubbhuset och fikaserveringen har vi utomhus pga pandemin.

Stort tack till alla som deltagit i år, både ni som arbetat med motionsbingon och även ni som deltagit!

 

Hemsö IF

Ett stort tack från Hemsö IF

Tack alla ni som deltar och/eller jobbar med motionsbingon, det enda arrangemang vi kan hålla ett sånt här år, hoppas att ni fortsätter komma eftersom vi håller på ett par veckor in i september!

Tack även till alla besökare till bergsstugan på Hultomsberget och era bidrag för driften.

Tack alla ni som jobbar med gräsklippning, städning, reparationer, skyltningar mm mm, ingen nämnd och ingen glömd!

Tack för att ni hjälper oss att hålla Hemsön levande även i dessa tider av pandemi.

Hemsö IF

Motionsbingon fortsätter

Tack alla ni som deltar i Motionsbingon på söndagar mellan 10.30 och 13.00

Tyvärr verkar det gå ett rykte om att bingon avslutades idag söndag 26/7 vilket inte stämmer.

Vi kör hela augusti och en bit in i september, så ni är välkomna att fortsätta motionera.

Hemsö IF

Information om vindkraft

Information från Vindkraftskommiten, Hemsön

I samband med informationsmötet i Gropen den 28 Juni, tillsattes en Vindkraftskommite som innehåller följande personer:

Tord Lind, Anna Wikner, Per-Erik Åström och Peter Byström

Vi fick i uppgift att samla in information om vindkraftsprojektet och ta tillvara på dom  intressen som finns. Att kunna vara en kanal mellan boende/sommargäster och myndigheter.

Vi har haft 2 möten där vi skapat oss en bredare bild av vad hela det här vindprojektet handlar om, och vad vi bör göra framöver.

Glädjande så var det många som lämnade in sina synpunkter till Samrådsmötet den 10 Juli.

Vi har även beslutat om att bjuda in företrädare för dom myndigheter som är del i denna process, vi har en förhoppning att kunna ha det mötet i September månad”

 

Informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden på Hemsön 28/6 kl 14.00

Hemsö Skärgårdsförening kallar till informationsmöte om vindkraftsprojektet på Hemsön.

Vi håller till i ”gropen” vid kyrkan.

Pga rådande pandemi kan vi inte vara fler än 50 deltagare, av den anledningen vill vi ha föranmälan via SMS till Monika Bäcklund 070-647 83 64

Välkomna!

Hemsö Skärgårdsförening

Hemsö IF kallar till extra årsmöte 4/7 kl 13.00 Dansbanan

Hemsö IF kallar till EXTRA ÅRSMÖTE ute på Dansbanan lördag 4/7 kl 13:00.
På begäran av minst 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar hålls nu ett nytt extra årsmöte angående försäljning av Dansbanan.

De som då är röstberättigad på detta möte ska ha betalat sin medlemsavgift senast 4/5 2020 (kap3 §4). Ombud får enbart företräda en röstberättigad medlem (kap3 §3), underskriven fullmakt gäller.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmarna och ombud som är närvarande på mötet och då det ej är fler än 50 personer så är detta mötet ok att hålla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga from 27/6 hos Tord Lindh tel 070-391 46 78 eller mail hemsoif.1901@gmail.com

Välkomna!
Hemsö IF styrelse

Protokoll fört vid extra årsmöte med Hemsö IF 2020-05-17

Protokoll fört vid Hemsö IF extra årsmöte 2020-05-17

1. Extra årsmötet öppnas av ordförande Monica Bystedt.

2. Röstlängd fastställs.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare: Tord Lindh och Lars-Göran Bystedt.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.

6. Föredragningslistan godkänns.

7. Behandling av ordinarie årsmötes begäran om extra årsmöte för att besluta om Dansbanan ska säljas eller ej.

Styrelsen förordar, efter ett majoritetsbeslut, om att gå vidare med försäljning av Dansbanan;  Så att fokus kan läggas på verksamhet istället för fastighetsskötsel och de kostnader som det för med sig.  Så att verksamheter fokuseras i och utanför klubbhuset och de byggnader/Elljusspår/Bouleplan mm som finns tillgängliga i dess närhet.

BESLUT: 26 (tjugosex) röster räknades och efter ett absolut majoritetsbeslut med 16 (sexton) JA och 10 (tio) NEJ till försäljning av Dansbanan så beslutade det extra årsmötet att gå vidare med försäljning.

Efter ett påpekande och efter granskning har upptäckts ett fel vid rösträkningen. Det korrekta röstresultatet ska vara 15 (femton) JA och 11 (elva) NEJ till försäljning av Dansbanan. Beslutet att gå vidare med försäljning kvarstår.

Efter kontroll av stadgarna så är endast de som har betalat medlemsavgiften senast 2 månader före mötet röstberättigade och då kvarstod 4 (fyra) röster varav 3 (tre) JA till försäljning och 1 (en) NEJ till försäljning. Beslut om att gå vidare med försäljning kvarstår.

8. Om mötet beslutar att Dansbanan ska säljas ska det här beslutas om anbudsförfarande, vem/vilka som ska hantera anbuden.

OBSERVERA! Alla anbud ska hanteras med fri prövningsrätt.

a) Vem ska anbud i slutna kuvert lämnas till? BESLUT: Lämnas till Tord Lindh. 

b) När ska senast anbuden vara inlämnade? BESLUT: Senast den 30 juni 2020.

c) Vilka ska närvara när anbuden öppnas? BESLUT: Närvarande ska vara Torsten Norberg, Vinja Rosenkilde, Tord Lindh, Camilla Nilsson, Monica Bystedt.

Extra årsmötet BESLUTAR även att:

• Anbuden ska öppnas den 5 juli klockan 18.00 utanför klubbhuset.

• De tre högsta anbuden går vidare. 

• Styrelsen återkommer med datum för medlemsmöte (i mitten av juli) för att diskutera de anbud som gått vidare. 

• Annonseringen ska ske via Tidningar, Blocket, Hemsidan, Facebook, Anslagstavla, Affischer samt, beroende på pris, eventuellt även Hemnet.

9. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet.

——————————-    ———————————-

Ordförande                               Sekreterare    

Monica Bystedt                        Tommie Sjödin

——————————–  ———————————–

Justerare: Tord Lindh           Justerare: Lars-Göran Bystedt

Motionsbingon startar 7/6 kl 1030

Välkomna till motionsbingon som startar söndag 7/6 kl 10:30 till 1300.

En liten förändring pga rådande pandemi är att vi säljer brickor i dörren och håller till ute med fika!

Välkomna

Hemsö IF

Boulespel

Bouleplanen är nu öppen för spel även om både älg och rådjur satt sina spår på några banor.

I fjol spelade vi tisdagkvällar kl 1800 och det kan vi göra även nu, även om förmodligen inte alla önskar delta pga rådande pandemi. Hör dig för med eventuella intresserade innan du far dit.