Motionsbingon startar 7/6 kl 1030

Välkomna till motionsbingon som startar söndag 7/6 kl 10:30 till 1300.

En liten förändring pga rådande pandemi är att vi säljer brickor i dörren och håller till ute med fika!

Välkomna

Hemsö IF

Boulespel

Bouleplanen är nu öppen för spel även om både älg och rådjur satt sina spår på några banor.

I fjol spelade vi tisdagkvällar kl 1800 och det kan vi göra även nu, även om förmodligen inte alla önskar delta pga rådande pandemi. Hör dig för med eventuella intresserade innan du far dit.

 

Protokoll från ordinarie årsmöte med Hemsö IF 2020-03-22

Protokoll fört vid Hemsö IF årsmöte 2020-03-22
Närvarande:
Dennis Sjödin
Madelene Svanberg
Monika Bäcklund
Tord Lindh
Monica Bystedt
Camilla Nilsson
Bertil Bergkvist
Nisse Bystedt
Tommie Sjödin
Lars-Göran Bystedt
Olle Bystedt
Isabelle Sjölund
1. Årsmötet öppnades av ordförande Monica Bystedt.
2. Röstlängd fastställs.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Monica Bystedt och Tommie Sjödin.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Olle Bystedt och Nisse Bystedt.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja.
6. Föredragningslistan godkändes efter att 3 övriga frågor/info anmälts här av Tord Lindh och Monica Bystedt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (se bilaga) lades till handlingarna efter att den godkänts av mötet.
8. Övriga sektioners verksamhetsberättelser: Gås igenom och läggs till handlingarna, se bilagor.
9. Resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2019, se bilagor, redovisades av kassör Tord Lindh och godkändes av mötet.
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret lästes upp av revisor Camilla Nilsson. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019.
11. Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Fastställande av medlemsavgifter:
Beslut: Medlemsavgifterna bibehålls (75 kr för enskild, 150 kr för familj)
13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan/budget för verksamhetsår 2020:
Verksamhetsplan/budget 2020 godkänns (med reservation för vissa anpassningar utifrån Coronaviruset).
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förslag: Styrelsen föreslår att årsmötet ska anta en förlängning av befintlig Policy för Hemsö IF, Drogpolicy och Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling:
Beslut: Mötet beslutar att behålla befintliga policys, se bilagor.
b) Motion: Ändring av Hemsö IF logga:
Beslut: Mötet beslutar att inte ändra loggan, men befintlig logga renodlas genom att jubileumskransen tas bort vilket förenklar tryck på olika produkter.
15. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av 1år:
Omval av Monica Bystedt.
b) 3st ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
Nyval av Hans Östberg
Omval av Tommie Sjödin
Omval av Madelene Svanberg
c) 2st suppleanter i styrelsen för en tid av två år:
Omval av Lars-Göran Bystedt
Omval av Dennis Sjödin
d) 2st revisorer för en tid av ett år:
Omval av Camilla Nilsson
Omval av Jeanette Bystedt
e) 2st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande/sammankallande;
Omval av Bertil Bergkvist (sammankallande)
Omval av Erik Kempe
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad:
Ordförande Monica Bystedt eller av ordförande utsedd representant.
16. Övriga frågor/Info som är anmälda under punkt 6:
Tord Lindh: Information om vattenbrunn. Tre hus (bla klubbhuset) delar på samma vattenkälla. Husen saknar för närvarande servitut men ansökningsprocessen är igång och drivs bla av fastighetsansvarig för kyrkan.
Tord Lindh: Information om toppstugan. Hans Östberg har köpt in och skänkt material för belysning till toppstugan.
Monica Bystedt: Försäljning av dansbanan? Monica har ett förslag att föreningen säljer dansbanan pga låg användning men kräver stort underhåll. Det finns intressenter som kan tänka sig hyra ut/låna ut dansbanan/kök vid Hemsölunken mm. Genom detta flyttas fokuset för föreningens verksamheter till klubbhuset och fotbollsplanen för de flesta evenemang.
Mötet beslutar att frågan tas upp på styrelsemöte och att den hanteras skyndsamt och därefter utlyses ett extra årsmöte för beslut i frågan om försäljning.
17. Ordförande Monica Bystedt avslutar mötet och tackar Monika och Madelene som ordnat med fika.

 

 


——————————- ———————————-
Ordförande                                             Sekreterare
Monica Bystedt                                      Tommie Sjödin

 


——————————–                     ———————————–
Justerare: Olle Bystedt                            Justerare: Nisse Bystedt

 

 

Arbetsdag toppstugan 30/5 kl 1000

Vi har en arbetsdag i och runt toppstugan på Hultomsberget på lördag.

Det ska fraktas upp mtrl mm, städas ute och inne, tvätta fönster, bygga vedbod, bygga nu trappa, ev sittbänkar, sättas upp fasadbelysning, olja befintlig trappa uppför berget mm

Kom och hjälp till!

Hemsö IF

Hemsö IF kallar till arbetsdag den 27/5 kl 1800 i klubbhuset.

Du som har möjlighet är välkommen att delta i vår arbetsdag i klubbhuset. Det blir städning, fönsterputs mm mm

Vi bjuder på fika!

Välkomna

Hemsö IF

Hemsö Skärgårdsförening kallar till årsmöte 24/5 kl 1300

Hemsö skärgårdsförenings ordinarie årsmöte hålls söndagen den 24/5 kl 1300, plats är Hemsö IF:s klubbhus. Om vädret tillåter håller vi årsmötet utomhus med tanke på rådande omständigheter.

Välkomna!

Kallelse till extra årsmöte med Hemsö IF 17/5 kl 1300

Hemsö IF kallar samtliga medlemmar till ett extra årsmöte på dansbanan, Nordanö (utomhus) söndagen den 17/5 kl 1300.

Frågan som ska behandlas och beslutas om är en eventuell försäljning av föreningens fastighet, ”dansbanan” i Nordanö.

Handlingar i ärendet finns att begäras ut from 11/5 hos Tord Lindh, mailadress: tord_lindh@hotmail.com eller telefon 070-391 46 78.

 

 

 

Containern kommer 5/5

Dags för vårstädning! Hemabs container kommer den 5/5 till Hemsö Kyrka och finns där mellan 1630 och 1800.

 

Spela Bingolotto och stöd Hemsö IF

Köp din digitala bingolott här och stöd därigenom  Hemsö IF

Använd nedanstående adress för köpet

 

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=15001109

 

 

Tack för ditt stöd!

Hemsö IF behöver ett fönster 7 x 11 med karm

Om du har ett sådant fönster kontakta Hans Östberg tel 070-647 77 42

Storlek 7  x 10 kan eventuellt fungera också.